capture_copy
facebookcopyytobecopy
ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH !QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHI SƠN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ, ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC CỦA TỈNH THANH HÓA !

Thể lệ giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

mat_chuan 367

     Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh, là giải thưởng hằng năm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Tên gọi Giải thưởng

          Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh, là giải thưởng hằng năm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo và ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh.

          Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

          - Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

          - Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời, cổ vũ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với những trọng tâm sau:

 (1) Về công tác tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 69 - QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

 (2) Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

 (3) Việc thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 08/5/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thị xã trong 5 năm 2021 – 2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

(4) Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế.

 (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

(6) Tuyên truyền tập thể tổ chức đảng tiêu biểu; gương cán bộ, đảng viên điển hình; những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng ở các xã, phường, đơn vị trên địa bàn thị xã.

          - Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

          Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

 1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.
 2. Công dân Thanh Hóa ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

          3.Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia Giải Búa liềm vàng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

          CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

          Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

 1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn và gửi không quá 03 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự.
 2. Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

          Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải

 1. Đối với tác phẩm
 2. Tiêu chí chung
 3. a) Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) kể từ ngày 15-10-2022 đến ngày 15-10-2023. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.
 4. b) Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.
 5. c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương, được Ban tổ chức cấp tỉnh gửi tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc. Không nhận các tác phẩm đã gửi tham dự Giải báo chí quốc gia và các Giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương.
 6. d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

          - Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.

          - Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện,…

 1. e) Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.
 2. g) Tác phẩm không được xét:

          - Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

          - Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

          - Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…).

          - Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

 1. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí
 2. a) Báo in

          - Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

 1. b) Báo điện tử

          - Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

 1. c) Phát thanh

          - Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

          - Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

 1. d) Truyền hình

          - Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

          - Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

          đ) Ảnh báo chí

          - Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

 1. Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp huyện
 2. Đối với cơ quan báo chí: Cơ quan, đơn vị, tổ chức được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

            - Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông;

            - Tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng;

          - Có sản phẩm truyền thông sáng tạo hoặc tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng;

          - Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số tác giả, tác phẩm dự Giải trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều và có chất lượng nhất;

          - Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có tác giả, tác phẩm đoạt Giải.

 1. Đối với các ban Tuyên giáo, ban Tổ chức cấp ủy

          Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

          - Làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị.

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hoặc gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

          Điều 6. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

 1. Cơ cấu Giải
 2. a) Đối với tác phẩm: Giải thưởng hằng năm được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong 05 loại hình báo chí (Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí) với số lượng 05 Giải A, 07 Giải B, 11 Giải C và 15 Giải Khuyến khích.
 3. b) Đối với tập thể: Ban Tổ chức sẽ trao Giải đồng hạng “Xuất sắc” cho 04 cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.
 4. Hình thức khen thưởng
 5. a) Đối với tác giả, tác phẩm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.
 6. b) Đối với cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Ban Tổ chức Giải (tùy theo số lượng và chất lượng bài tham gia giải, Hội đồng chấm giải xếp loại, không nhất thiết phải có đủ số lượng giải như trên).
 7. Tiền thưởng

          - Giải A: 6.000.000.000đ

          - Giải B: 4.000.000đ

          - Giải C: 2.000.000đ

          - Giải Khuyến khích: 1.000.000đ

          - Giải tập thể xuất sắc: 2.000.000đ

          Điều 7. Ban Tổ chức Giải

 1. Ban Tổ chức Giải hằng năm do Thường trực Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng thẩm định, Ban giám khảo chấm Giải, Ban Thư ký và các bộ phận giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh.
 2. Ban Tổ chức giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.
 3. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

          Điều 8. Cơ quan Thường trực Giải

          Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cơ quan Thường trực có trách nhiệm:

 1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.
 2. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm và tập thể đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.
 3. Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức Giải và Hội đồng chấm Giải.
 4. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình xét tác phẩm đoạt giải, Lễ công bố và trao giải. Tổ chức quản lý nguồn tài trợ theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.
 5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh hằng năm.

          Điều 9. Hội đồng chấm Giải

 1. Hội đồng chấm Giải do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập.
 2. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải có Ban Thư ký Giải và Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.
 3. Hội đồng chấm giải xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí.

          Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải

 1. Chấm và thẩm định Giải

Ban giám khảo chấm giải dựa trên danh sách tác phẩm đã được tuyển chọn ở các đơn vị tổ chức chấm; kết quả chấm tác phẩm sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải A, B, C, Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí và không nhất thiết phải xét đủ số lượng theo cơ cấu giải thưởng.

 1. Công bố và trao Giải

          Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng được tổ chức hằng năm vào thời điểm phù hợp nhất.

          Điều 11. Kinh phí hỗ trợ Giải

 1. Kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh, do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
 2. Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu được sử dụng công khai, đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình vận hành chấm, tôn vinh và trao giải thưởng hằng năm.
 3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với Ban Tổ chức Giải việc thu chi phục vụ công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng theo quy chế quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

          Điều 12: Lập hồ sơ dự Giải

 1. Về tác giả

          Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

 1. Về tác phẩm
 2. a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

          - Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, ngay ngắn, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo điện tử phải đồng thời gửi đường link bài viết vào email: Bualiemvang@xaydungdang.vn để Ban Tổ chức Giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm (đối với những tác phẩm được gửi tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc).  

          - Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

          - Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

          - Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt.

 1. b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.
 2. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm
 3. a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 hằng năm (theo dấu bưu điện).
 4. b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng Tuyên truyền – Báo chí, Xuất bản, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, số 04 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa. Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn.

          Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

          Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

 1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan Thường trực của Giải.

Cơ quan Thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

 1. Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Liên kết trang
congdientutinhgia
aitingnivn
nguoilambaothanhhoa
thanhhoanew
truyenhinhthanhhoa

                   
 TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO & DU LỊCH THỊ XÃ NGHI SƠN
- Giấy phép xuất bản số 05/GP-TTĐT ngày 10 tháng 8 năm 2021
- Chịu trách nhiệm nội dung: Cao Văn Lâm, Điện thoại 02372826888 - 0962381222
- Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Email: truyenthanhtinhgia@gmail.com
- Ghi rõ nguồn "tinhgia.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này